Algemene voorwaarden

Offerte:

Een offerte heeft een geldigheidsduur van maximaal 7 dagen.

Let op, de materialen worden tijdens deze 7 dagen voor u gereserveerd. Ze staan op dat moment voor u in optie.

Na deze 7 dagen komt uw optie automatisch te vervallen. Hierbij vervalt dan ook de reservering van de materialen.

 

Order:

U heeft de mogelijkheid om uw optie binnen 7 dagen om te zetten in een order.

Dit kunt u doen via e-mail of door uw offerte digitaal te ondertekenen.

Vanaf dit moment is uw order bevestigd en zijn de materialen en of diensten definitief voor u gereserveerd.

 

Aanpassen order:

U heeft de mogelijkheid om uw order schriftelijk aan te passen, beschikbaarheid van gewijzigde apparatuur kunnen wij echter niet garanderen.

MDW Geluid & Licht behoudt zich het recht om annuleringskosten voor de (gedeeltelijke) order in rekening te brengen (zie annulering).

 

Annulering:

Let op! Annulering van uw order wordt alleen geaccepteerd via e-mail.

Wanneer u uw order  wilt te annuleren dient u een email te sturen naar info@mdwgeluidenlicht.nl onder vermelding van het projectnummer en de omschrijving ‘Annulering’.

Bij annulering binnen 25 tot 16 werkdagen voor de planperiode wordt 40% van de totaalprijs doorberekend.

Bij annulering binnen 15 tot 8 werkdagen voor de planperiode wordt 50% van de totaalprijs doorberekend.

Bij annulering binnen 7 tot 2 werkdagen voor de planperiode wordt 75% van de totaalprijs doorberekend.

Bij annulering in de laatste werkdag voor de planperiode wordt 100% van de totaalprijs doorberekend.

 

 

Betaling
Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

14 dagen voor aanvang van het event dient er 50% van de totaalsom te zijn aanbetaald, anders kan MDW Geluid & Licht geen zekerheid bieden op beschikbaarheid van materiaal en diensten.

Voor aanvang van de opbouw dient 75% van de totaalsom te zijn voldaan, anders kan er niet gestart worden met de opbouw.

Het restant 25% word binnen 8 dagen na factuur datum voldaan.

 

Aansprakelijkheid

De gehuurde apparatuur dient veilig en droog te worden vervoerd.

De gehuurde apparatuur mag op geen enkelmoment onbewaakt staan .

De gehuurde apparatuur  dient ‘s nachts ten alle tijden in een veilige, droge en afgesloten ruimte te staan.

De gehuurde apparatuur mag niet in een auto of op podia blijven staan.

Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. Behoudens de algemene rechtsregels van openbare orde en goede trouw is MDW Geluid & Licht niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder: bedrijfsschade, schade aan roerend- of onroerend goed dan wel aan personen, zowel aan de wederpartij als bij derden.
2. MDW Geluid & Licht is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in ons product. Indien het product niet door ons op de markt is gebracht, of indien aannemelijk is dat het gebrek dat de schade veroorzaakt heeft, niet bestond op het moment dat wij het product in het verkeer brachten.
3. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

  1. Na onder tekening van deze overeenkomst zal MDW Geluid & Licht op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de gehuurde apparatuur.
  2. Aan de gehuurde apparatuur dient niet te worden gesleuteld en de schade zal door de huurder moeten worden vergoed.
  3. De huurder zal volledig aansprakelijk zijn voor alles wat op de materialen/apparatuur van toepassing is. Wanneer er schade ontstaat aan de gehuurde apparatuur, dient MDW Geluid & Licht onmiddellijk van de schade op de hoogte worden gesteld.

 

Totaal producties

In het geval van totaal producties zal MDW Geluid & Licht aangeven met welk transport zij komen. De opdrachtgever dient te zorgen voor een verharde aanrij route. Schade aan percelen / terreinen kan niet worden verhaald.

Organisatie dient zorg te dragen voor beveiliging voor / tijdens / na het evenement of tijdens overnachtingen van materiaal. Zodat medewerkers hun nacht rust kunnen houden.

 

Podia/Constructies

Deze zullen worden gebouwd volgens de bijhorende tekeningen of bestek. MDW of het zij het bestek bepaald sancties van de weersinvloeden. MDW Geluid & Licht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen inkomsten door de omstandigheden waarna er ontruimd of afgebouwd moet worden. Podia of constructies waaronder ook windverbanden en ballast dienen niet te worden aangepast of verplaatst door derden.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit het gebruik van de informatie.

 

 

Adviezen en gegevens

De adviezen van MDW Geluid & Licht worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondelinge of schriftelijk) gegeven adviezen.
Het advies van MDW Geluid & Licht kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

 

 

Intellectuele eigendom

  1. Alle, door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
    2. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Planperiode

De planperiode is het aantal dagen waarop de materialen tot uw beschikking staan.

Transport en dagen voor op- en afbouw, tot een maximum van 4 dagen, worden niet aan u doorberekend

Gebruiksperiode

De gebruiksperiode is het aantal dagen waarop de materialen gebruikt worden.

Deze periode kan bestaan uit repetitie- en/of showdagen.

Wanneer de planperiode langer is dan de gebruiksperiode plus vier dagen, worden extra dagen doorberekend als gebruiksdagen.

 

 

Tijden

De gehuurde apparatuur staat voor u klaar op de eerste dag van de planperiode vanaf 14:00 uur.

Op de laatste dag van de planperiode dienen de materialen vóór 11:00 uur weer geretourneerd te zijn.

Wanneer de materialen na 11:00 uur geretourneerd worden, berekenen wij een extra gebruik dag door.

Voor elke dag dat de materialen te laat geretourneerd worden, berekenen wij een extra dagprijs door.

In geval van ‘missing items’ heeft u vijf werkdagen om deze te retourneren. Na deze vijf werkdagen worden deze missende materialen aan u gefactureerd.

Staffel

Onderstaande staffel wordt gehanteerd voor 1 t/m 7 gebruiksdagen.

Om de factor voor meer dan 7 dagen te berekenen, geldt het volgende:

  • Elke extra dag > + 0,072x dagprijs
  • Elke extra week > + 0,5x dagprijs
Gebruiksdagen Factor
1 1,00
2 1,5
3 1,75
4 1,75
5 2
6 2
7 2 (1 week)

Voorbeeld staffel berekening:

Gebruiksperiode 9 dagen 1,64x dagprijs [1,0 (dagprijs) + 1x 0,5 (week) + 2x 0,072 (dagen)] Planperiode maximaal 13 dagen
Gebruiksperiode 18 dagen 2,29x dagprijs [1,0 (dagprijs) + 2x 0,5 (weken) + 4x 0,072 (dagen)] Planperiode maximaal 22 dagen
Gebruiksperiode 4 weken 3,00x dagprijs [1,0 (dagprijs) + 4x 0,5 (weken)] Planperiode maximaal 32 dagen